Статут СНС

Статут СНС

Убеђена да испуњава жељу већине грађана Србије,
Посвећена да несебичним радом створи политичку организацију која ће да очува целовитост државне територије Републике Србије, створи модерну демократску државу, обезбеди мир и сигурност за све грађане, развије савремену тржишну привреду и створи услове за достојанствен живот свих грађана,
Одлучна да заустави понижавање грађана и разградњу државе Србије и свих њених институција,
Спремна да у условима политичког безнађа пружи нову прилику грађанима Србије да својим ангажовањем створе услове за излазак земље из тешке политичке, економске и социјалне кризе у којој се Србија данас налази,
Српска напредна странка на седници Председништва, одржаној 15. јануара 2010. године у Београду и на Другој седници Скупштине одржаној 24.априла 2010.године, доноси

С Т А Т У Т

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
А. Основна начела политичког деловања
Члан 1.
Српска напредна странка (у даљем тексту - Странка) је политичка организација слободних и одговорних чланова која делује у складу са својим Програмом и овим Статутом на подручју Републике Србије, у складу са Законом о политичким странкама.
Члан 2. 
Српска напредна странка ће у свом деловању тежити ка остварењу следећих програмских принципа:
1. очување територијалног интегритета Републике Србије са Аутономним Покрајинама Косовом и Метохијом и Војводином као њеним саставним и неодвојивим деловима;
2. формирање стабилне државе у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље државне власти;
3. економски опоравак улагањем у пољопривреду и стварањем снажне привреде, као услова за развој и сузбијање незапослености, уз рационално коришћење природних богатстава у складу са највишим интересима грађана Србије;
4. борба против корупције и криминала;
5. помагање припадницима српског народа који живе ван граница Републике Србије, а посебно на подручју бивше Југославије;
6. поштовање зајемчених људских права и права припадника националних мањина у Републици Србији;
7. стварање државе социјалне правде, у којој ће свако имати једнаке могућности да гради своју срећу и која ће деци, лицима са посебним потребама, пензионерима и осталим социјално угроженим грађанима Србије обезбедити услове за нормалан живот у свим сферама друштвене делатности;
8. успостављање равномерног регионалног развоја и децентрализација Србије, развој села, спречавање депопулације и миграције становништва из мањих средина у Београд и друге градове.
9. побољшање улоге и позиције Републике Србије у свету, улазак у Европску унију са Косовом и Метохијом као саставним делом Републике Србије, развијање најближих односа са Руском Федерацијом, Кином, Индијом, Бразилом и осталим великим политичким и економским силама у свету, као и са традиционалним пријатељима и савезницима наше земље;
10. војна неутралност Републике Србије и стварање ефикасне, технички опремљене и професионализоване српске војске која ће да буде спремна да брани нашу земљу од сваког потенцијалног агресора;
Члан 3.
У остваривању својих програмских начела и циљева, Странка ће деловати у складу са Уставом, законима и општеприхваћеним начелима политичког легитимитета и легалитета.
У свом политичком деловању Странка ће се користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламентарним средствима.
Странка не прихвата недемократске, тоталитарне или друге насилне методе политичког деловања.
Члан 4.
У остваривању својих циљева и политичког програма Странка ће сарађивати са другим странкама и политичким организацијама у земљи и иностранству.
Члан 5.
Рад и деловање Странке су јавни.
Јавност рада и деловања органа и чланства Странке остварује се кроз рад у представничким телима, сарадњу са медијима, организовањем јавних скупова, трибина и округлих столова,путем интернет презентације и на друге начине којима се успостављају односи и делује на чланове, бираче и симпатизере Странке и остале грађане.
Б. Назив, седиште, симболи, представљање и заступање
Члан 6.
У свом политичком деловању Странка користи пун и скраћени назив.
Пун назив Странке је: „Српска напредна странка“.
Скраћени назив Странке је: „СНС“.
Члан 7.
Седиште Странке се налази у Београду.
Члан 8.
Странку заступа и представља председник Странке.
Ако је председник Странке спречен да врши своју функцију, Странку заступа и представља заменик председника Странке.
Председник Странке може да овласти друга лица да заступају и представљају Странку.
Председник Странке може да овласти председника Извршног одбора да обавља изборне радње одређене овлашћењем, између осталог да у име Странке:
-подноси изборне листе на изборима за одборнике у јединицама локалне самоуправе,
-подноси приговоре на рад органа за спровођење локалних избора,
-подноси предлоге за именовање чланова у органе за спровођење локалних избора,
-подноси одлуке о додељивању освојених одборничких мандата кадидатима са изборних листа Странке,
-закључује уговоре са кандидатима за одборнике, односно одборницима о регулисању међусобних односа и поверавању мандата Странци
Члан 9.
Српска напредна странка има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Београд“ исписан ћириличким писмом.
Извршни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ИЗВРШНИ ОДБОР“ исписан ћириличким писмом.
Окружни одбор Српске напредне странке има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА“ и назив округа,  исписан ћириличким писмом.
Градски одбор Српске напредне странке има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ГРАДСКИ ОДБОР“ и назив града,  исписан ћириличким писмом.
Општински одбор Српске напредне странке има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ОПШТИНСКИ ОДБОР“ и назив општине,  исписан ћириличким писмом.
Члан 10.
Српска напредна странка има грб, свечану заставу, заставу химну и славу Странке.
Грб Странке је штит оперважен златним оквиром, квадриран белим крстом тако да се у горњем левом и доњем десном пољу на плавој подлози налази златни крст са четири оцила, у горњем десном и доњем левом пољу на црвеној подлози се налази Немањићки бели двоглави орао, а испод штита је златна лента на којој црвеним словима пише „Српска напредна странка.“
Свечана застава Странке је тробојка правоугаоног облика, подељена на три хоризантална поља, при чему је горње поље црвене, средње поље плаве, а доње поље беле боје. На средини плавог поља налази се грб Странке без лентe, а у црвеном пољу златним словима исписано је „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине заставе је два према један.
Застава Странке je бели правоугаоник, чији је однос дужине и ширине три према два, на коме се налазе два усправна ромбоида. Црвени ромбоид се налази са леве, а плави са десне стране. Испод ромбоида је исписано „Српска напредна странка“.
Химна странке је песма „Тамо далеко.“
Слава странке је „Света Петка“, која се слави 27. октобра сваке године.
II. ЧЛАНСТВО
Члан 11.
Члан Странке може да буде сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут Странке, који својим понашањем не наноси штету угледу Странке и који добровољно потпише приступницу.
Члан Странке не може да буде припадник друге политичке странке или друге политичке организације.
Својство члана странке стиче се учлањењем, прихватањем одлуке о именовању за почасног члана и приступањем Странци других политичких организација у целини.
А. Учлањење
Члан 12.
Учлањење у Странку врши се пријемом од стране општинског одбора на чијем подручју се налази пребивалиште кандидата за чланство у Странци (у даљем тексту - кандидат).
Поступак за учлањење покреће се потписивањем и предајом приступнице месном одбору који се налази на територији општине у којој кандидат има пребивалиште.
Месни одбор је дужан да достави приступницу општинском одбору најкасније у року од 8 дана од њеног пријема.
Члан 13.
Општински одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да ли кандидат испуњава услове за учлањење и да о томе обавести месни одбор и кандидата.
Ако општински одбор у року од 30 дана од пријема приступнице не донесе одлуку, сматраће се да је прихватио учлањење.
Члан 14.
На одлуку о одбијању учлањења кандидат може поднети приговор окружном одбору у року од 15 дана од пријема одлуке.
На одлуку о прихватању учлањења, сваки члан Странке може поднети приговор окружном одбору, у року од 15 дана од достављања одлуке месном одбору, односно од истека рока за доношење одлуке о прихватању учлањења.
Приговор се предаје општинском одбору у писаном облику.
Општински одбор је дужан да окружном одбору достави приговор, са писаним изјашњењем о приговору, у року од 8 дана од пријема приговора.
Окружни одбор је дужан оа размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору у року од 15 дана од пријема приговора.
Ако окружни одбор у року од 15 дана од пријема приговора не донесе одлуку, сматраће се да је одбио приговор.
Члан 15.
Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора и кандидат могу да уложе жалбу Извршном одбору, у року од 15 дана од пријема одлуке о приговору, односно од истека рока за одлучивање по приговору.
Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.
Окружни одбор је дужан да жалбу достави Извршном одбору, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од 8 дана од пријема жалбе.
Извршни одбор је дужан да одлучи о жалби у року од 30 дана од њеног пријема.
Одлука Извршног одбора је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.
Б. Почасни члан
Члан 16.
За почасног члана Српске напредне странке може да буде именован држављанин Републике Србије или страни држављанин који је дао изузетан допринос раду Странке или промовисању и остваривању начела којима је Странка привржена.
Одлуку о именовању почасног члана Странке доноси Главни одбор на предлог Председништва.
Одлука Главног одбора о именовању почасног члана је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.
В. Приступање Странци
Члан 17.
Главни одбор може, по прибављеном мишљењу председника Странке, да одобри члановима друге политичке странке, односно политичке организације да у целини приступе Српској напредној странци, под условом да предходно угасе политичку странку, односно политичку организацију.
Одлука Главног одбора, којом се одобрава приступање политичких организација Српској напредној странци, је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.
Г. Чланска карта. Евиденција чланова.
Члан 18.
Члану Странке издаје се чланска карта.
Садржину и облик чланске карте и приступнице прописује Председништво.
Евиденција чланова Странке води се електронски, у оквиру јединственог и повезаног рачунарског система.
Изврши одбор врши надзор над вођењем евиденције чланова Странке.
Главни одбор ближе прописује начин ажурирања и вођења евиденције чланова Странке.
Д. Права чланова
Члан 19.
Члан Странке има право:
1. да равноправно учествује у активностима Странке;
2. да слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;
3. да слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским циљевима Странке;
4. да учествује у утврђивању и остваривању политике Странке;
5. да буде информисан о активностима Странке;
6. да бира и буде биран у све органе Странке;
7. да буде кандидат Странке на изборима за органе власти;
8. да добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности;
9. да остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.
Ђ. Дужности чланова
Члан 20.
Члан Странке је дужан:
1. да заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке у јавности;
2. да поштује Статут и одлуке органа Странке;
3. да ради на очувању и унапређењу угледа Странке;
4. да се у изборној кампањи залаже за успех Странке на изборима;
5. да изађе на изборе и гласа за кандидате Странке;
6. да плаћа чланарину;
7. да испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.
Е. Чланарина
Члан 21.
Висину годишње чланарине одређује Главни одбор на предлог Извршног одбора.
Члан Странке је дужан да редовно плаћа годишњу чланарину.
Општински одбор може, за сваку текућу годину, ослободити плаћања чланарине члана Странке који је због тешких имовинских прилика није у могућности да издваја износ чланарине.
Одлуку о ослобађању од плаћања чланарине општински одбор доноси на захтев члана.
Извршни одбор води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву свака 3 месеца.
Окружни одбори најмање једном месечно обавештавају Иизвршни одбор о плаћању чланарине на својој територији.
Члан 22.
Члан Странке може материјално да помаже Странку у облику прилога и других облика помоћи утврђених законом.
Због давања материјалне помоћи Странци, нико не може да  оствари додатна или посебна права.
Ж. Престанак чланства
Члан 23.
Чланство у Српској напредној странци престаје:
1. смрћу члана;
2. иступањем из Странке;
3. искључењем из Странке;
4. брисањем због учлањења у другу политичку странку;
5. брисањем због кандидовања на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, без сагласности Српске напредне странке.
Органи странке су дужни да без одлагања упишу престанак чланства у евиденцију чланова.
Члан 24.
Изјава о иступању из Странке подноси се надлежном општинском одбору у писаном облику, усмено на записник пред надлежним општинским одбором или изјавом датом у писаним, односно електронским медијима.
Лице које је иступило из Странке стиче право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства.
Када за то постоје нарочито оправдани разлози, Главни одбор може, на образложени предлог Председништва, да дозволи поновно учлањење пре истека прописаног рока.
Члан 25.
Престанак чланства лицу које се учланило у другу политичку странку, односно које се без сагласности Српске напредне странке кандидовало на самосталној листи, на листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, констатује се одлуком општинског одбора на чијем подручју се налази његово пребивалиште.
Приговор против одлуке општинског одбора може да се поднесе окружном одбору, у року од 15 дана од дана достављања писменог преписа одлуке.
Жалба против одлуке окружног одбора може да се изјави Извршном одбору, у року од 15 дана од достављања писменог преписа одлуке.
О жалби члана Председништва, члана Главног одбора и члана Извршног одбора одлучује Главни одбор.
Лице коме је престало чланство због учлањења у другу политичку странку, односно неовлашћеног кандидовања на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, стиче право поновног учлањења након истека рока од четири године од престанка чланства, а право да буде биран у органе Странке и да буде кандидат Странке на изборима за органе власти, стиче након две године од поновног учлањења.
У случају да општински, окружни или Главни одбор Странке не поступе у складу са одредбама овог члана, председник Странке је овлашћен да сам донесе одлуку.
Када за то постоје нарочито оправдани разлози, Главни одбор може, на образложени предлог Председништва, да дозволи поновно учлањење, избор у органе Странке и кандидовање у име Странке на изборима за органе власти, пре истека прописаног рока.
З. Суспензија чланства
Члан 26.
Члан Странке привремено губи право да бира и буде биран у органе Странке, односно да буде кандидат Странке на изборима за органе власти: ако не плати чланарину најкасније до 1. јуна текуће године или ако му надлежни орган Странке изрекне дисциплинску меру суспензије.
Лице које је због тешких имовинских прилика ослобођено плаћања чланарине биће суспендовано ако најкасније до 1. јуна текуће године не поднесе надлежном месном одбору захтев за ослобођење од плаћања чланарине.
Одлуку о суспензији члана због неплаћања чланарине доноси општински одбор на чијем подручју се налази његово пребивалиште.
Против одлуке општинског одбора суспендовани члан може да изјави приговор окружном одбору у року од 15 дана од дана достављања писменог преписа одлуке.
Против одлуке окружног одбора, суспендовани члан може да изјави жалбу Извршном одбору у року од 15 дана од достављања писменог преписа одлуке.
О жалби члана Председништва, члана Главног одбора и члана Извршног одбора одлучује Главни одбор.
Лицу које је суспендовано због наплаћања чланарине суспензија траје све док не плати чланарину или не поднесе надлежном месном одбору захтев за ослобођење од плаћања чланарине.
Дисциплинска мера суспензије траје до истека рока који је одређен дисциплинском санкцијом.
Органи странке су дужни да без одлагања констатују суспензију чланства и престанак суспензије чланства у евиденцији чланова.
И. Одговорност чланова
Члан 27.
За поступке којима наноси штету угледу и интересима Странке, члан одговара политички и дисциплински.
Против члана који својим понашањем крши Статут, програмска начела и циљеве Странке спроводи се дисциплински поступак и изричу дисциплинске мере.
Ј. Права мањине
Члан 28.
Члан Странке не може да буде позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке.
III. OГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ
Члан 29.
Органи Странке који делују на целокупној територији Републике Србије су:
1. скупштина;
2. Главни одбор;
3. председник Странке;
4. заменик председника Странке;
5. потпредседници Главног одбора Странке;
6. Председништво;
7. Извршни одбор;
8. Статутарна комисија;
9. Надзорни одбор.
Органи Странке који делују на делу територије Републике Србије су:
1. окружни одбори;
2. градски одбори са статусом окружног одбора;
3. општински одбори;
4. градски одбори са статусом општинског одбора;
5. месни одбори.
До стицања услова за формирање окружних одбора на територији Косова и Метохије, послове окружних одбора за све општине на подручју Косова и Метохије обављаће „Координациони одбор за Косово и Метохију.“
IV. СКУПШТИНА
Члан 30.
Скупштина је највиши орган Странке.
Скупштина ради у редовним и ванредним седницама.
А. Сазивање Скупштине
Члан 31.
Скупштину сазивају председник Странке или Главни одбор.
Редовна седница Скупштине одржава се једном у четири године.
Ванредна седница Скупштине одржава се:
1. на захтев председника странке;
2. на захтев половине чланова Главног одбора;
3. на захтев половине чланова Скупштине;
4. када престане функција председника Странке, односно заменика председника Странке.
Редовна седница сазива се најкасније тридесет дана пре дана одређеног за њено одржавање, а ванредна седница се сазива у року од 8 дана од стицања услова за њено одржавање, тако да се одржи у року од тридесет дана од дана сазивања.
Б. Састав Скупштине
Члан 32.
Скупштину чини 3200 делегата.
Делегати могу да буду: делегати по функцији и изабрани делегати.
Делегати по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, чланови Председништва Странке, чланови Главног одбора, председници савета Странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора.
Изабране делегате чине три хиљаде представника које бирају општински одбори тајним гласањем и две стотине делегата које, на предлог председника Странке, бира Главни одбор из редова посебно заслужних чланова Странке.
Мандат изабраним делегатима траје четири године.
Број делегата скупштине које именује сваки општински одбор, утврђује се одлуком Главног одбора, при чему ниједан општински одбор не може да делегира мање од десет представника.
Приликом утврђивања броја делегата које ће именовати сваки општински одбор, Главни одбор ће да води рачуна о броју чланова Странке у свакој општини и о броју гласова које Странка осваја у одређеној општини.
Члан 33.
Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране органа који га је изабрао за свог представника.
Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.
В. Надлежност Скупштине
Члан 34.
Скупштина:
1. доноси Програм Странке и усваја његове измене и допуне;
2. доноси Статут Странке и усваја његове измене и допуне;
3. утврђује опште смернице политичког деловања Странке;
4. бира и разрешава председника Странке и заменика председника Странке;
5. бира и разрешава изборне чланове Председништва;
6. бира и разрешава изборне чланове Главног одбора;
7. бира и разрешава чланове Статутарне комисије;
8. бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
9. разматра и усваја извештај о раду председника Странке, заменика председника Странке, Председништва, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора;
10. доноси Пословник о свом раду.
Г. Одлучивање у Скупштини
Члан 35.
Скупштина може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.
Већина гласова од укупног броја делегата потребна је за доношење одлуке о промени Програма и Статута Странке и одлуке о опозиву председника Странке и заменика председника Странке.
Члан 36.
Седницом Скупштине председава председник Странке.
Заменик председника Странке председава седницом Скупштине када је председник Странке спречен да врши своју функцију.
Ако су председник Странке  и заменик председника Странке спречени да врше своју функцију, седницом Скупштине преседава потпредседник Главног одбора Странке кога они одреде, односно кога изабере Главни одбор.
Ако је више од половине чланова Главног одбора спречено да врши своју функцију, седницом Скупштине преседава делегат кога изабере већина од присутних делегата.
Вођење седнице Скупштине и гласање на седници Скупштине уређују се Статутом и Пословником о раду Скупштине.
V. ГЛАВНИ ОДБОР
Члан 37.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице Скупштине.
Председник Странке је по функцији председник Главног одбора.
Заменик председника Странке је по функцији заменик председника Главног одбора.
Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.
А. Састав Главног одбора
Члан 38.
Главни одбор има четири стотине чланова.
Чланови Главног одбора могу да буду: чланови по функцији и именовани чланови.
Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора, чланови Председништва Странке, председници савета странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора, председник Информативне службе, председници или повереници окружних и градских одбора.
Остале чланове Главног одбора именује, на предлог председника Странке, Скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.
Члан 39.
Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
Именованом члану Главног одбора функција може да престане и опозивом од стране Скупштине.
Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору се гаси престанком функције.
Б. Надлежност Главног одбора
Члан 40.
Главни одбор:
1. утврђује политику Странке;
2. припрема седнице и спроводи одлуке Скупштине;
3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне;
4. решава сукоб надлежности између органа Странке;
5. бира и опозива четири потпредседника Главног одбора;
6. бира и опозива председника Извршног одбора;
7. на предлог председника Странке доноси изборни Програм Странке, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
8. анализира и оцењује резултате избора;
9. кандидује државне функционере из редова чланова Странке;
10. утврђује изборну листу за избор народних посланика;
11. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације;
12. разматра и усваја  годишњи извештај председника Странке о раду Странке;
13. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику Странке и заменику председника Странке на Скупштини;
14. даје сагласност за отуђење непокретне имовине Странке;
15. разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
16. разматра и усваја извештај Извршног одбора;
17. доноси Пословник о свом раду и друге опште акте Странке из своје надлежности;
18. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.
У изузетним случајевима, Главни одбор може да донесе одлуку из надлежности Скупштине двотрећинском већином од укупног броја чланова.
Пре доношења одлуке из надлежности Скупштине, Главни одбор је дужан да прибави мишљење Статутарне комисије.
В. Сазивање и рад Главног одбора
Члан 41. 
Рад Главног одбора се одвија на седницама.
Изузетно, одлуке Главног одбора могу да буду донете и писаним изјашњавањем чланова по поднетим предлозима
Седницу Главног одбора сазива и њоме руководи председник Странке.
Председник Странке је дужан да закаже седницу Главног одбора када то писмено затражи најмање 201 члан Главног одбора.
Члан 42.
Седнице Главног одбора су јавне.
Одлуком већине од укупног броја чланова Главног одбора седница може да се одржи без присуства јавности.
Члан 43.
Седница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Главног одбора.
Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије.
Вођење седнице Главног одбора и гласање на седници Главног одбора уређују се пословником о раду Главног одбора.
IV. ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ
Члан 44.
Председник Странке представља, заступа и руководи Странком.
Мандат председника Странке траје четири године.
Председник Странке је за свој рад одговоран Скупштини и Главном одбору.
А. Избор председника
Члан 45.
Председника Странке бира Скупштина, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем
Кандидата за председника Странке може да предложи најмање 15 општинских одбора.
Предлог кандидата за председника Странке подноси се Скупштини у писаном облику.
Члан 46.
За председника Странке изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата Скупштине.
Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова.
На поновљеном гласању за председника Странке изабран је кандидат који је добио већи број гласова.
Б. Престанак функције председника Странке
Члан 47.
Председнику Странке функција престаје истеком мандата.
Сваки члан Странке, коме је истекао мандат председника Странке, може да буде поново биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, председнику Странке функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци и опозивањем од стране Скупштине.
Члан 48.
Скупштина може да опозове председника Странке, већином од укупног броја делегата, ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Поступак за опозив председника Странке покреће се на предлог Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.
Скупштина одлучује о опозиву председника Странке, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву председника одлучује јавним гласањем
Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив председника Странке, заменик председника Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.
На седници на којој је донела одлуку о опозиву председника Странке, скупштина ће изабрати новог председника Странке.
В. Надлежност председника
Члан 49.
Председник Странке:
1. представља и заступа Странку у складу са законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству;
2. руководи радом Странке и врши контролу рада органа и организација Странке;
3. стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру програма, утврђује и износи политичке ставове Странке;
4. сазива и преседава седницама Скупштине;
5. сазива и председава седницама Главног одбора;
6. сазива и председава седницама Председништва Странке;
7. делегира одређена задужења осталим функционерима Странке;
8. предлаже кандидате за заменика председника Странке, чланове Председништва, потпредседнике Главног одбора, председника и 10 чланова  Извршног одбора, изборне делегате Скупштине и изборне чланове Главног одбора;
9. предлаже Главном одбору изборни Програм Странке и одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима;
10. даје сагласност на формирање коалиција на локалном нивоу;
11. подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору;
12. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
13. именује поверенике,
14. именује своје саветнике за одређене области;
15. изузетно, у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене последице по функционисање странке, разрешава председнике и распушта општинске и окружне одборе Странке;
16. одређује критеријуме за утврђивање листе кандидата за одборнике и посланике:
17. обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке, као и послове које му повере Скупштина и Главни одбор.
V. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СТРАНКЕ
Члан 50.
Заменик председника Странке замењује председника Странке у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Странке.
У случају престанка функције председника Странке, заменик председника Странке је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине.
Заменик председника Странке за свој рад одговара Скупштини, Главном одбору и председнику Странке.
Мандат заменика председника Странке траје четири године.
А. Избор
Члан 51.
Заменика председника бира Скупштина, на предлог председника Странке.
Предложени кандидат за заменика председника Странке је изабран ако је за њега гласала већина од присутних делегата.
У поступку избора и опозива заменика председника Странке примењују се одредбе Пословника које се односе на поступак за избор и опозив председника Странке.
Б. Престанак функције заменика председника странке
Члан 52.
Заменику председника Странке функција престаје истеком мандата.
Сваки члан коме је истекао мандат заменика председника Странке, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција заменику председника Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране Скупштине.
Скупштина може, већином од укупног броја делегата, да опозове заменика председника Странке ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Члан 53.
Поступак за опозив заменика председника Странке покреће се на предлог председника Странке, Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.
Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив заменика председника Странке, председник Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.
На седници, на којој је донела одлуку о опозиву заменика председника Странке, Скупштина ће да изабере новог заменика председника Странке.
VI. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ГЛАВНОГ ОДБОРА СТРАНКЕ
А. Избор
Члан 54.
Странка има четири потпредседника Главног одбора, који се бирају на седници Главног одбора, на предлог председника Странке.
Предложени кандидат је изабран за потпредседника ако добије већину гласова од присутних чланова Главног одбора.
Мандат потпредседника Главног одбора траје четири године.
Б. Престанак функције
Члан 55.
Потпредседнику Главног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан коме је истекао мандат потпредседника Главног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника Главног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране Главног одбора.
Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова Главног одбора, да опозове потпредседника Главног одбора ако не извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и председника Странке и ако не поштује Статут и Програм Странке.
В. Надлежност
Члан 56.
Потпредседници Главног одбора помажу председнику Странке у остваривању функција Главног одбора Странке.
Потпредседници Главног одбора за свој рад одговарају председнику Странке и Главном одбору.
VII. ПРЕДСЕДНИШТВО СТРАНКЕ
А. Надлежност
Члан 57.
Председништво Странке је оперативно-политички орган Странке, који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке.
Председништво Странке:
1. врши контролу рада представника Странке у власти;
2. именује и разрешава председнике окружних одбора, председнике градских одбора са статусом окружних одбора и 10 чланова Извршног одбора, на предлог председника Странке;
3. именује савете Странке на републичком нивоу, на предлог председника Странке;
4. доноси Пословник о свом раду;
5. обавља послове које му повере Главни одбор и председник Странке;
6. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.
Б. Састав и избор
Члан 58.
Председништво странке је састављено од тридесет чланова.
Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови.
Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора.
Остале чланове Председништва именује, на предлог председника Странке, скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.
В. Престанак функције
Члан 59.
Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
Изабраним члановима Председништва функција може да престане и опозивом од стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.
Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке.
Члан Председништва по функцији губи чланство у Председништву и престанком функције.
Г. Сазивање и рад Председништва
Члан 60.
Радом Председништва руководи председник Странке, а у случају његовог одсуства заменик председника Странке или потпредседник кога они овласте.
Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.
Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.
Вођење седнице Председништва и гласање на седници Председништва уређују се Пословником о раду Председништва.
VIII. ИЗВРШНИ ОДБОР
А. Састав
Члан 61.
Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.
Извршни одбор чине председник Извршног одбора, председници окружних одбора, председници градских одбора са статусом окружних одбора, председник Координационог одбора за Косово и Метохију, председници савета Странке, 10 чланова које именује Председништво Странке и секретар Извршног одбора.
Б. Председник Извршног одбора
Члан 62.
Председника Извршног одбора бира и разрешава Главни одбор из реда својих чланова на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова.
Мандат председника Извршног одбора траје четири године.
Председник Извршног одбора за свој рад одговара председнику Странке, Председништву и Главном одбору.
Члан 63.
Председнику Извршног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан, коме је истекао мандат председника Извршног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција председника Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране Главног одбора.
В. Потпредседници  и секретар Извршног одбора
Члан 64.
Извршни одбор има потпредседника  и секретара, које бира из реда својих чланова, на предлог председника Извршног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Извршног одбора.
Потпредседник и секретар Извршног одбора помажу председнику Извршног одбора у обављању послова из његове надлежности.
У случају спречености или одсутности председника Извршног одбора, руковођење Извршним одбором преузима потпредседник.
Мандат потпредседника и секретара Извршног одбора траје четири године.
Секретар Извршног одбора има заменика кога именује Извршни одбор, на предлог секретара Извршног одбора.
Члан 65.
Потпредседнику и секретару Извршног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара Извршног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника и секретара Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у Извршном одбору, опозивањем од стране Извршног одбора.
Извршни одбор може, на предлог председника Извршног одбора, већином од укупног броја чланова Извршног одбора, да опозове потпредседника или секретара Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и Извршног одбора, и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Г. Надлежност Извршног одбора
Члан 66.
Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Главног одбора, председника и Председништва;
2. одлучује о питањима организације рада Странке;
3. расправља о облицима организовања у Странци;
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и предлаже мере;
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
6. одлучује о разрешењу председника општинских одбора;
7. распушта општинске одборе;
8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са општим актима које усваја Главни одбор;
9. одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
11. обавља послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво;
12. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.
Извршни одбор се састаје најмање једном месечно или по потреби.
Седницу Извршног одбора заказује председник Извршног одбора, а у случају његове спречености, потпредседник Извршног одбора.
Ђ ИЗБОРНИ ШТАБ
Члан 67.
У време избора формира се Изборни штаб Странке.
Чланови Изборног штаба су председник Странке, заменик председника Странке и чланови Извршног одбора.
Надлежности Изборног штаба су:
1. руководи припремама за изборе и изборним активностима;
2. доноси план и програм изборних активности;
3. стара се о спровођењу изборне кампање;
4. стара се о дистрибуцији пропагандног и изборног материјала;
5. координира именовање и рад чланова органа и радних тела за спровођење избора у сталном и проширеном саставу, који су изабрани на предлог Странке;
6. обавља друге послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво.
IX. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
Члан 68.
Статутарна комисија има председника и четири члана које бира и разрешава Скупштина Странке на предлог председника Странке.
Чланови Статутарне комисије су, по правилу, дипломирани правници.
Мандат Статутарне комисије је 4 године.
Избор и разрешење председника и чланова Статутарне комисије уређују се Пословником Скупштине.
Члан 69.
Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
2. припрема нацрт измена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора или Председништва Странке;
3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке;
4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом;
5. подноси извештај о раду Скупштини;
6. доноси Пословник о свом раду.
Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци.
Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке.
X. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 70.
Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке.
Мандат Надзорног одбора је 4 године.
Надзорни одбор чине председник и четири  члана које бира и разрешава Скупштина Странке.
Надзорни одбор обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке.
Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.
Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору Странке.
Сваки члан Странке може да оствари увид у извештај Надзорног одбора.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Странке.
Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, као и њихов рад, уређују се Пословником Скупштине.
XI. ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
А. Месни одбор
Члан 71.
Месни одбор се формира ради спровођења политике Странке на делу територије општине.
Месни одбор се формира за подручје насељеног места, села или дела општине који се сматра заокруженом територијалном целином (месна заједница, бирачко место и сл.).
Општински одбор утврђује број месних одбора и територију за коју се формира сваки од њих.
Члан 72.
Надлежности месног одбора су:
1. оранизује и врши промоцију Странке на својој територији;
2. учлањује нове чланове, прикупља и прослеђује чланарину;
3. предлаже општинском одбору кандидате за општинске одборнике и функционере у локалној власти;
4. именује делегате у изборну скупштину општинске организације Странке;
5. стара се о реализацији одлука општинског одбора;
6. припрема и организује изборне активности;
7. ради на придобијању чланства и гласача на својој територији;
8. обавља друге активности у складу са Статутом и општим актима Странке.
Месни одбор заседа најмање једном месечно.
Члан 73.
Месни одбор чине: председник месног одбора(повереник), потпредседници месног одбора, секретар месног одбора и сви чланови Странке чије се пребивалиште или запослење налази на територији месног одбора.
Ако на територији месног одбора има мање од десет чланова Странке, или ако председник месног одбора није изабран, посао месног одбора обавља повереник месног одбора, кога именује општински одбор.
Повереник месног одбора има задатак да формира месни одбор и за свој рад одговара општинском одбору.
Члан 74.
Месни одбор који има мање од 100 чланова може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно најмање 20% од укупног броја чланова месног одбора.
Месни одбор који има више од 100 чланова може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно најмање 20 чланова месног одбора.
Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова месног одбора.
Да би месни одбор могао пуноважно да одлучује, председник месног одбора је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се врши избор или доноси одлука.
Члан 75.
Председник месног одбора руководи радом месног одбора.
Кандидата за председника месног одбора може да предложи сваки члан месног одбора.
Председника месног одбора бирају чланови месног одбора већином гласова присутних чланова месног одбора.
Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова.
На поновљеном гласању за председника месног одбора изабран је кандидат који је добио већи број гласова.
На одлуку о избору председника месног одбора сваки члан може, уколико сматра да је избор спроведен противно Статуту и општим актима Странке, да поднесе приговор општинском одбору у року од осам дана од спровођења избора,.
Приговор се предаје општинском одбору у писаном облику.
Општински одбор је дужан да размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и месном одбору у року од 15 дана од пријема приговора.
Ако општински одбор у року од 15 дана од пријема приговора не донесе одлуку, сматраће се да је одбио приговор.
Члан 76.
Против одлуке општинског одбора донете по приговору, подносилац приговора и кандидат за председника месног одбора могу уложити жалбу окружном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору, односно од истека рока за доношење одлуке по приговору.
Жалба се предаје општинском одбору у писаном облику.
Општински одбор је дужан да окружном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од 8 дана од пријема жалбе.
Окружни одбор је дужан да одлучи о жалбу у року од 15 дана од њеног пријема.
Одлука окружног одбора је коначна и против ње не могу да се  подносе правни лекови.
Члан 77.
Мандат председника месног одбора траје две године.
Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата.
Сваки члан коме је истекао мандат председника месног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран функција председнику месног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивом од стране месног одбора, разрешењем од стране окружног одбора.
Окружни одбор може, пошто прибави мишљење општинског одбора, да разреши председника месног одбора ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Када председнику месног одбора престане функција, до избора новог председника месног одбора функцију председника месног одбора обављаће вршилац дужности кога именује општински одбор.
Члан 78.
Месни одбор може да има до четири потпредседника.
Одлуку о броју потпредседника месног одбора доноси општински одбор.
Потпредседници месног одбора помажу у раду председнику месног одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник месног одбора и месни одбор.
Кандидата за потпредседника месног одбора предлаже председник месног одбора.
На избор и престанак функције потпредседника месног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника месног одбора.
Члан 79.
Секретар месног одбора обавља административно-техничке послове и друге задатке које му повери председник месног одбора и месни одбор.
Кандидата за секретара месног одбора предлаже председник месног одбора.
На избор и престанак функције секретара месног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника месног одбора.
Члан 80.
Ако месни одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, или делује супротно Програму и Статуту Странке, окружни одбор може донети одлуку о распуштању месног одбора и именовању повереника месног одбора.
Одлуку о распуштању месног одбора, окружни одбор доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Пре доношења одлуке о распуштању месног одбора, окружни одбор мора да прибави мишљење надлежног општинског одбора.
Против одлуке о распуштању месног одбора, члан распуштеног месног одбора и члан надлежног општинског одбора могу да поднесу приговор Извршном одбору у року од осам дана од доношења одлуке.
На одлуку Извршног одбора по приговору, подносилац приговора и члан окружног одбора могу да поднесу жалбу Главном одбору у року од осам дана од доношења одлуке.
Б. Изборна скупштина општинске организације Странке
Члан 81.
Изборну скупштину општинске организације Странке заказује општински одбор(повереник, повереници) по одобрењу надлежног окружног одбора, повереника или координатора.
Изборној скупштини општинске организације Странке обавезно присуствује председник(повереник, повереници, координатор, координатори) окружног (градског) одбора.
Изборну скупштину општинске организације Странке чине делегати месних одбора.
Месни одбор који има повереника делегира повереника и делегате.
Сви делегати морају, најмање 7 дана пре одржавања Скупштине, да буду обавештени о времену и месту где се Скупштина одржава.
Делегати могу да буду: делегати по функцији и изборни делегати.
Делегати по функцији су председник општинског одбора(повереник, повереници), потпредседници, председници савета општинског одбора, секретар општинског одбора и председници месних одбора(повереници).
Изборне делегате чине представници које бирају месни одбори тајним гласањем, на период од две године.
Број изборних делегата које месни одбор може да именује у Изборну скупштину општинске организације Странке зависи од броја чланова месног одбора, тако да:
- месни одбор до 100 чланова именује једног делегата;
- месни одбор који има више од 100 а мање од 200 чланова именује два делегата;
- месни одбор који има више од 200 а мање од 500 чланова именује три делегата.
- месни одбор који има више од 500 а мање од 800 чланова именује шест делегата.
- месни одбор који има више од 800 чланова именује дванаест делегата.
Мандат делегата изборне скупштине општинске рганизације Странке престаје: оставком, истеком рока на који је изабран, престанком чланства у Странци.
Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране месног одбора.
Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.
Члан 82.
Изборна скупштина општинске организације Странке образује верификациону и изборну комисију.
Верификациона комисија на почетку седнице утврђује присутан број делегата и кворум за рад.
Изборна комисија утврђује резултате гласања.
Обе комисије имају по 5 чланова, с тим што је верификациона комисија састављена од чланова који нису делегати, а изборна комисија искључиво од делегата скупштине.
Пре избора, скупштина одлучује да ли ће се на седници гласати јавно или тајно, а делегати се о овом предлогу изјашњавају јавним гласањем.
Члан 83.
Изборна скупштина општинске организације Странке: бира и опозива председника општинског одбора, секретара општинског одбора и делегате општинског одбора у скупштини Странке.
Кандидата за председника општинског одбора може да предложи окружни одбор или најмање четвртина од укупног броја делегата, с тим да један делегат може да подржи само једног кандидата.
За председника општинског одбора изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата скупштине.
Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова.
На поновљеном гласању за председника општинског одбора изабран је кандидат који је добио већи број гласова.
Изабрани председник одбора предлаже кандидата за секретара
Члан 84.
Изборна скупштина општинске организације Странке може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.
Скупштина бира председника општинског одбора, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем.
Седницом скупштине председава председник(повереник) општинског одбора.
У раду му помажу најстарији и најмлађи делегат.
Рад Изборне скупштине општинске организације Странке ближе се уређује општим актом који доноси Главни одбор.
В. Општински одбор
Члан 85.
Општински одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији општине.
Седиште општинског одбора је у седишту општине.
Члан 86.
Општински одбор:
1. организује рад Странке на територији општине;
2. води политику Странке на територији општине;
3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији;
4. именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;
5. одлучује о коалицијама на локалном нивоу, уз сагласност председника Странке;
6. одлучује о броју и формирању месних одбора;
7. именује поверенике месног одбора;
8. даје иницијативу окружном одбору за распуштање месних одбора;
9. предлаже кандидате за посланике;
10. предлаже кандидата за председника општине;
11. утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине;
12. предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије;
13. решава о пријему у чланство;
14. контролише рад страначких функционера у органима локалне власти;
15. бира благајника општинског одбора;
16. одлучује по приговорима на чињење или нечињење месних одбора;
17. обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.
Општински одбор има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Српске напредне странке.
Члан 87.
Општински одбор чине: председник општинског одбора, потпредседници, председници савета општинског одбора, секретар општинског одбора и сви председници месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора.
Општински одбор може да се формира ако на територији општине има више од педесет чланова Странке и ако су формирана најмање три месна одбора.
Док се не испуне услови за формирање општинског одбора, послове општинског одбора обавља повереник општинског одбора, кога именује председник Странке.
Повереник општинског одбора има задатак да формира општински одбор и за свој рад одговара окружном, извршном одбору и председнику Странке.
Члан 88.
Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна четвртина од укупног броја чланова општинског одбора.
Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског одбора.
Да би општински одбор могао пуноважно да одлучује, председник општинског одбора је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.
Члан 89.
Председник општинског одбора руководи радом општинског одбора.
Мандат председника општинског одбора траје две године.
Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата.
Члан коме је истекао мандат, може поново да буде биран на функцију председника општинског одбора,.
Пре истека времена на које је биран, председнику општинског одбора функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране Изборне скупштине општинске организације Странке, односно разрешењем од стране Извршног одбора.
Извршни одбор може да разреши председника општинског одбора, на образложен предлог окружног одбора, ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Када председнику општинског одбора престане функција, функцију председника општинског одбора, до избора новог, обављаће повереник кога именује председник Странке.
Члан 90.
У зависности од броја чланова и броја месних одбора на својој територији, општински одбор може да има до четири потпредседника.
Одлуку о броју потпредседника општинског одбора доноси окружни   одбор.
Потпредседници општинског одбора помажу у раду председнику општинског одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник општинског одбора и општински одбор.
Потпредседнике општинског одбора бира општински одбор на предлог председника општинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.
На престанак функције потпредседника општинског одбора сходно се примењују правила о престанку функције председника општинског одбора.
Члан 91.
Секретар општинског одбора обавља административно-техничке послове и друге задатке које му повери председник општинског одбора и општински одбор.
Кандидата за секретара општинског одбора предлаже председник општинског одбора.
Секретар општинског одбора има заменика кога именује општински одбор, на предлог секретара општинског одбора.
На избор и престанак функције секретара општинског одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника општинског одбора.
Члан 92.
Ако општински одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, или делује супротно Програму и Статуту Странке, Извршни одбор може да донесе одлуку о распуштању општинског одбора и именовању повереника општинског одбора.
Одлуку о распуштању општинског одбора, Извршни одбор доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Пре доношења одлуке о распуштању општинског одбора, Извршни одбор мора да прибави мишљење Председништва Странке и надлежног окружног одбора.
Против одлуке о распуштању општинског одбора, члан распуштеног општинског одбора и члан надлежног окружног одбора могу да поднесу жалбу Главном одбору у року од осам дана од доношења одлуке.
Д. Окружни одбор
Члан 93.
Окружни одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији одређеног управног округа.
Седиште окружног одбора је у седишту управног округа.
Члан 94.
Окружни одбор:
1. организује рад Странке на територији округа;
2. води политику Странке на територији округа;
3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији;
4. утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлoга општинских одбора;
5. одобрава кандидовање на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност Председништва Странке
6. именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;
7. одлучује о формирању општинских одбора и надзире њихов рад;
8. предлаже поверенике општинског одбора;
9. даје иницијативу или мишљење Извршном одбору за распуштање општинских  одбора;
10. контролише рад страначких функционера у органима локалне власти;
11. бира благајника окружног одбора;
12. одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора;
13. обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.
Окружни одбор може да има има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Српске напредне странке.
Члан 95.
Окружни одбор чине: председник окружног одбора, потпредседници, председници савета окружног одбора, секретар окружног одбора и сви председници општинских одбора који се налазе на подручју окружног одбора.
Окружни одбор може да се формира ако су на територији округа формирани општински одбори у  најмање поливини општина које чине управни округ.
Док се не испуне услови за формирање окружног одбора, послове окружног одбора обавља повереник окружног одбора, кога именује председник Странке.
Повереник окружног одбора има задатак да формира окружни одбор и за свој рад одговара председнику Странке.
Члан 96.
Председник окружног одбора је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.
Окружни одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова окружног одбора.
Окружни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова окружног одбора.
Члан 97.
Председник окружног одбора руководи радом окружног одбора.
Мандат председника окружног одбора траје две године.
Председника окружног одбора именује Председништво Странке.
Председник окружног одбора може уједно да буде и председник општинског одбора.
Председнику окружног одбора функција престаје истеком мандата.
Председник окружног одбора коме је истекао мандат може поново да буде именован на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, председнику окружног одбора функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци, односно разрешењем од стране Председништва Странке.
Председништво Странке може да разреши председника окружног одбора ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Статут и Програм Странке.
Када председнику окружног одбора престане функција, функцију председника окружног одбора, до избора новог, обављаће повереник кога именује председник Странке.
Члан 98.
Окружни одбор може да има највише четири потпредседника.
Одлуку о броју потпредседника окружног одбора доноси Извршни одбор.
Потпредседници окружног одбора помажу председнику окружног одбора у раду, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник окружног одбора и окружни одбор.
Потпредседнике окружног одбора бира окружни одбор на предлог председника окружног одбора, већином гласова од укупног броја чланова окружног одбора.
Потпредседник окружног одбора може уједно да буде и председник општинског одбора.
На престанак функције потпредседника окружног одбора сходно се примењују правила о престанку функције председника окружног одбора.
Члан 99.
Секретар окружног одбора обавља административно-техничке послове и друге задатке које му повери председник окружног одбора и окружни одбор.
Кандидата за секретара окружног одбора предлаже председник окружног одбора.
Секретар окружног одбора има заменика кога именује окружни одбор, на предлог секретара окружног одбора.
На избор и престанак функције секретара окружног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције потпредседника окружног одбора.
Члан 100.
Ако окружни одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, или делује супротно Програму и Статуту Странке, Председништво може донети одлуку о распуштању окружног одбора и именовању повереника окружног одбора.
Пре доношења одлуке о распуштању окружног одбора, Председништво мора да прибави мишљење Извршног одбора.
Одлуку о распуштању окружног одбора, Председништво доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Против одлуке о распуштању окружног одбора није дозвољена жалба.
Д. Организација Странке у градовима 
Члан 101.
Странка се у граду Београду организује и функционише према одредбама Статута које се односе на управне округе (као окружни одбор).
У граду у коме су образоване градске општине и у коме се одржавају избори за градске и општинске одборнике оснива се, у оквиру управног округа, градски одбор на који се примењују одредбе Статута које се односе на управне округе.
Председник градског одбора из предходног става може уједно да буде и један од председника општинских одбора и члан је окружног одбора у управном округу на чијој се територији град налази.
Његов рад, избор и разрешење, регулисани су одредбама члана 97.
На територији градских општина образују се општински одбори.
У градовима у којима је образовано три или мање од три градских општина, предлог листе кандидата за посланике, одборнике градских скупштина и функционере у градској самоуправи утврђују градски одбор и сви председници месних одбора градских општина.
Председник градског одбора из предходних ставова може уједно да буде и председник окружног одбора у управном округу на чијој се територији град налази.
Његов рад, избор и разрешење, регулисани су одредбама члана 97.
На територији градских општина образују се општински одбори.
У градовима у којима нису образоване градске општине оснивају се градски одбори на које се примењују правила која се односе на општинске одборе (градски одбори са статусом општинског одбора).
Председник градског одбора из предходног става може уједно да буде и председник окружног одбора у управном округу на чијој се територији град налази.
Када се на територији града формирају градске општине, градски одбор је дужан да у градским општинама формира општинске одборе.
Када се на територији градског одбора формирају општински одбори у најмање половини градских општина, Главни одбор ће, на предлог Извршног одбора, да додели градском одбору статус из става 2. овог члана.
XII. ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА СТРАНКЕ
А. Савети Странке

Члан 102.
Савети Странке су саветодавни органи Странке који прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми стратегије Странке.
Савети Странке су:
- Политички савет,
- Савет за економска питања, 
- Савет за пољопривреду и развој села,
- Савет за индустрију,
- Савет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој,
- Савет за енергетику,
- Савет за трговину и туризам,
- Савет за правна питања са посебним одбором за правосуђе,
- Савет за борбу против корупције,
- Савет за образовање, науку и технологију,
- Савет за друштвене делатности, спорт и омладину,
- Савет за здравство,
- Савет за културу,
- Савет за безбедност,
- Савет за одбрану,
- Савет за популацију, бригу о деци и социјална питања,
- Савет за пензионере,
- Савет за саобраћај и везе,
- Савет за избегла и расељена лица, 
- Савет за националне мањине,
- Савет за међународну сарадњу, са посебним одборима за сарадњу са Руском Федерацијом, Европском Унијом и осталим чланицама БРИКСа.
Делокруг и састав сваког појединачног савета Странке одређује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Одлуком о формирању савета, Председништво Странке ће да уреди његове надлежности и организацију.
О формирању окружних и општинских савета окружни и општински одбори одлучују самостално, у складу са одредбама о савету Странке, уз претходну сагласност Извршног одбора Странке.
Б. Служба за информисање
Члан 103.
Служба за информисање:
1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;
2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду Странке;
3. сарађује са средствима јавног информисања;
4. уређује страначке новине;
5. уређује интернет презентацију странке;
6. врши друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.
Председника и чланове Службе за информисање бира и разрешава Председништво Странке на предлог председника Странке.
Ближа правила о организацији и раду Службе за информисање прописаће се општим актом Главног одбора.
В. Посланичке и одборничке групе и чланови савета месних заједница,
Члан 104.
Посланици Странке у Народној скупштини Републике Србије и у покрајинским скупштинама организују се у посланичке групе, у складу са законом и пословником скупштине.
Посланици Странке не могу, без сагласности Председништва Странке, да приступе посланичким групама других политичких организација, односно да формирају заједничке посланичке групе.
Посланици Странке су дужни:
1. да часно и одговорно обављају своју функцију;
2. да својим понашањем и иступањем чувају углед Странке;
3. да обављају функцију у складу са програмом и политиком Странке;
4. да иступају и гласају у складу са програмом и политиком Странке.
Председник Странке, или лице које он овласти, координира рад посланичке групе и даје посланицима смернице за њихово деловање у Народној скупштини, односно у покрајинској скупштини.
Посланици су дужни да о свом раду подносе извештај Председништву Странке.
Члан 105.
Одборници Странке у скупштинама јединица локалне самоуправе организују се у одборничке групе, у складу са законом и пословником скупштине.
Одборници Странке не могу, без сагласности општинског, односно градског одбора, да приступе одборничким групама других политичких организација нити могу да формирају заједничке одборничке групе.
Одборници Странке и чланови савета месних заједница Странке су дужни:
- да часно и одговорно обављају своју функцију;
- да својим понашањем и иступањем чувају углед Странке;
- да обављају функцију у складу са програмом и политиком Странке;
- да иступају и гласају у складу са програмом и политиком Странке.
Председник градског, односно општинског одбора, или лице које он овласти, координира у скупштини града, односно општине рад одборничке групе и брине о раду чланова савета месних заједница и даје одборницима и члановима савета смернице за њихово деловање.
Одборници су дужни да о свом раду подносе извештај одбору.
XIII. СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА СТРАНКЕ
Члан 106.
Странка стиче средства из:
1. чланарине;
2. добровољних прилога;
3, поклона, завештања и легата;
4, буџета;
5, других извора у складу са законом.
Члан 107.
Имовина Странке је недељива и њоме располаже и управља председник Странке.
Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге.
Странка води своје финансијско-материјално пословање у складу са законом.
Странка води књиговодство о својим приходима и расходима.
За финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига политичке странке и за остваривање контакта са надлежним органом, одговорни су председник Странке и лица која она за то овласти.
XIV. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Члан 108.
Предлог за покретање дисциплинског поступка могу да поднесу: председник Странке, заменик председника Странке, председник Извршног одбора и председници окружних одбора.
Председник Странке и заменик председника Странке могу да покрену дисциплински поступак против сваког члана Странке.
Председник Извршног одбора не може да покрене дисциплински поступак против чланова Председништва Странке.
Председници окружних одбора не могу да покрену дисциплински поступак против чланова Извршног одбора, чланова окружних одбора и председника градских и општинских одбора.
Предлог за покретање дисциплинског поступка подноси се на основу сопственог сазнања за дисциплински преступ или на основу образложене дисциплинске пријаве.
Дисциплинску пријаву може да поднесе сваки члан Странке.
Члан 109.
За чланове Председништва Странке дисциплински поступак у првом степену води се пред Председништвом Странке.
За остале чланове Странке дисциплински поступак у првом степену води се пред Извршним одбором.
О жалби на одлуку првостепеног дисциплинског органа одлучује Главни одбор.
Члан 110.
Дисциплинске мере су: опомена, суспензија чланских права и искључење.
Опомена се изриче за лакше повреде Статута и страначке дисциплине.
Суспензија се изриче за ускраћивање подршке Странци на изборима и за друге теже облике повреде Статута и страначке дисциплине.
Из Странке се искључује лице које је осуђено за кривично дело  због злоупотребе или неправилног вршења функције у Странци или јавне функције на коју је постављено као кандидат Странке.
Приликом одмеравања казне и одређивања времена трајања суспензије, дисциплински орган ће посебно узети у обзир тежину повреде и раније изречене дисциплинске мере.

Члан 111.
Предлог за покретање дисциплинског поступка садржи: назив органа који покреће дисиплнски поступак, име, презиме, адресу пребивалишта лица против којег се покреће дисциплински поступак, чињенице на којима се заснива предлог за изрицање дисциплинске мере и доказе на основу којих се утврђују ове чињенице.
Предлог се подноси у два примерка: за првостепени дисциплински орган и за лице против кога је покренут дисциплински поступак.
Ако је предлог за покретање дисциплинског поступка поднет од стране ненадлежног органа, првостепени дисциплински орган доноси закључак о његовом одбацивању.
Против закључка о одбацивању предлога за покретање дисциплинског поступка може се уложити приговор Главном одбору у року од 7 дана.
Ако је предлог за покретање дисциплинског поступка поднет ненадлежном органу, он ће се огласити ненадлежним и доставити предмет надлежном органу.
Лицу против којег је покренут дисциплински поступак, дисциплински орган ће доставити предлог за покретање дисциплинског поступка да се о њему изјасни у року од 30 дана.
Када тај рок истекне, првостепени дисциплински орган заказује претрес на који обавезно позива: подносиоца предлога за покретање дисциплинског поступка, подносиоца дисциплинске пријаве, лице против којег је покренут дисциплински поступак и сведоке.
Лице против којег је покренут дисциплински поступак мора на неспоран начин бити обавештено о месту и времену одржавања дисциплинског претреса, најкасније осам дана пре одржавања претреса.
Члан 112.
Када саслуша подносиоца предлога за покретање дисциплинског поступка, лице против којег је поднет предлог, сведоке и подносиоца дисциплинске пријаве, и када изведе све остале доказе, првостепени дисциплински орган може донети одлуку којом: одбија предлог за покретање дисциплинског поступка као неоснован или којом усваја предлог и изриче дисциплинску меру.
Против одлуке којом се предлог одбија, подносилац предлога може поднети жалбу Главном одбору у року од 15 дана од објављивања одлуке.
Против одлуке којом се предлог усваја и изриче дисциплинска мера, поднослилац предлога за покретање дисциплинског поступка и лице против којег је изречена дисциплинска мера могу поднети жалбу Главном одбору у року од 15 дана од пријема писменог отправка одлуке.
Члан 113.
У поступку по жалби, Главни одбор може да потврди или да преиначи одлуку првостепеног дисциплинског органа.


XV. ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
А. Престанак рада, мировање и обнова делатности
Члан 114.
Одлуку о престанку рада, мировању и обнови делатности Странке доноси Главни одбор, на предлог председника Странке.
У случају престанка рада Странке, њена имовина се предаје Српској православној цркви.
Лице које је у тренутку престанка рада Странке било на функцији председника Странке, овлашћено је да предузима све правне послове који су неопходни да би се исплатили дугови Странке и да би се права из имовине Странке пренела на Српску православну цркву.
В. Промена програма
Члан 115.
Поступак за промену програма Странке покрећу Главни одбор и председник Странке.
Одлука о покретању поступка промене Програма Странке мора да буде образложена.
Председништво Странке израђује преднацрт новог програма и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.
Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, Председништво Странке сачињава нацрт новог програма који доставља Главном одбору на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандамана, Главни одбор утврђује предлог за измену програма и упућује га Скупштини на усвајање.
Скупштина гласањем за текст у целини доноси нови програм већином гласова од укупног броја делегата.
Б. Доношење Статута
Члан 116.
Поступак за доношење Статута могу да покрену Главни одбор и Председништво Странке.
Одлука о покретању поступка доношења Статута садржи разлоге и састав комисије за промену Статута.
Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.
Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, комисија, у складу са мишљењем Статутарне комисије, сачињава нацрт Статута који доставља Главном одбору на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандамана, Главни одбор утврђује предлог Статута и упућује га скупштини на усвајање.
Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова од укупног броја делегата.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
В. Ступање на снагу
Члан 117.
Овај Статут ступа на снагу 16.јуна 2010. године.